[CA] 주님의빛교회 Children's Ministry > 목회자 청빙

본문 바로가기

목회자 청빙

홈 > 목회자 청빙 > 목회자 청빙

[CA] 주님의빛교회 Children's Ministry

페이지 정보

작성자 KCM뉴스| 작성일2021-01-13 | 조회조회수 : 195회

본문

주님의빛교회(주혁로 목사) 

Children's Ministry 

연락처: 562-896-9191

pastor@hanmail.netKCMUSA, P.O. Box 2306, Fullerton CA 92837 | Tel. 213.365.9188 E-mail: kcmusa@kcmusa.org
Copyright ⓒ 2003-2020 KCMUSA.org. All rights reserved.